Algemene voorwaarden ABC Glas B.V.
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door ABC-Glasservice B.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen ABC-Glasservice B.V. aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van ABC-Glasservice B.V. Bijzondere afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door ABC Glasservice B.V. of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door ABC-Glasservice B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3 Overeenkomst
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend door schriftelijke bevestiging door ABC-Glasservice B.V.
3-2 Elke met ABC-Glasservice B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat ABC-Glasservice B.V. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen, tekeningen e. d. door ABC-Glasservice B.V. bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
Artikel 4 Afspraken
4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ABC-Glasservice B.V. binden de laatste niet, voor zover deze door ABC-GlasserviceB.V. niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5 Aanbetaling
5-1 ABC-Glasservice B.V. is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door wanprestatie van ABC-Glasservice B.V. de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6-1 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig is.
6-2 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige levering.
6-3 Indien de aanvang of de voortgang van het werkt wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor ABC-Glasservice B.V. , voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden voorgoed.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7-1 ABC-Glasservice B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
7-2 ABC-Glasservice B.V. is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van ABC-Glasservice B.V. of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
7-3 ABC-Glasservice B.V.zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
7-4 Zodra materiaal en, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van ABC-Glasservice B.V.
7-5 ABC-Glasservice B.V. is niet aansprakelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door ABC-Glasservice B.V. is geplaatst komt voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 8 Prijzen
8-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluitende geldende prijzen.
8-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel 9 Meer- en minderwerk
9-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
9-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
9-3 Door ABC-Glasservice B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 10 Termijnen
10-1 Opgegeven termijnen gelden bij benadering. Termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor
ABC-Glasservice B.V. zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de termijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden
11-1 Opdrachtgever machtigt ABC-Glasservice B.V. om de opdracht door een door ABC-Glasservice aan te wijzen derde, op een door ABC-Glasservice B.V. gewenst tijdstip te Iaten uitvoeren.
Artikel 12 Oplevering
12-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop ABC-Glasservice B.V. dit de opdrachtgever schriftelijk mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
12-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke ABC-Glasservice B.V. niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog of ander bijzondere omstandigheden zoals in het artikel “Overmacht” geregeld.
Artikel 13 Overmacht
13-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te Iande als in het land van herkomst van materiaal en, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ABC-Glasservice B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van ABC-Glasservice B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ABC-Glasservice B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen,
leveren voor ABC-Glasservice B.V. overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
13-2 ABC-Glasservice B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 14 Materialen
14-1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materiaal de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
14-2 Ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld kleine kleurveranderingen) van of aan door ABC-Glasservice B.V. geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
14-3 Goederen die ABC-Glasservice B.V. tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
Artikel 15 Annuleren
15-1 Indien opdrachtgever de opdracht annuleert en/ of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ABC-Glasservice B.V. reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief Ionen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan ABC-Glasservice B.V. als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 deel van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ABC-Glasservice B.V. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ABC-Glasservice B.V. zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16 Reclamatie
16-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen c.q. van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ABC-Glasservice B.V. terstond schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op) levering ABC-Glasservice B.V. wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
16-2 ABC-Glasservice B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
16-3 Indien de reclame naar het oordeel van ABC-Glasservice B.V. c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal ABC-Glasservice B.V.
hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. ABC-Glasservice B.V. is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
Artikel 17 Garantie
17-1 Garantie bepalingen zijn standaard conform de voor van de glas fabrikanten en volgens bepalingen van de AF- erkende glaszetters. Onder vermelding van merk en ordernummer beschreven de originele aankoop factuur.
17-2 Het product isolatieglas heeft 10 jaar garantie op doorzicht ( 5 jaar in bewegende / rollende delen / elementen ) geldend voor houten en kunststof kozijnen, ramen en deuren. Voor aluminium kozijnen, ramen en deuren kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn en zullen staan beschreven in/op de offerte / garantiebewijs, Voor stalen ramen is iedere vorm van garantie uitgesloten. ( met uitzondering van Conforglass systemen )
17-2 Garantie op montage is van toepassing indien er word voldaan aan de gestelde eisen m.b.t. onderhoud en inspecties, zoals beschreven in de AF- bepalingen en volgens specifieke projectvoorwaarden gesteld in de offerte.
Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding
18-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ABC-Glasservice B.V. ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
18-2 De in lid 1 van de artikel vermelde rechten heeft ABC-Glasservice B.V. eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, roerende en onroerende goederen in beslag worden genomen, het bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde e.g. derden is of wordt overgenomen of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die ABC-Glasservice B.V. op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.
Artikel 19 Wijziging van de opdracht
19-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
19-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ABC-Glasservice B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
19-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door ABC-Glasservice B.V. buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 20 Betaling particulieren
20-1 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 ABC-Glasservice B.V. is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde wettelijke betaaltermijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1, 25% per dag te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
20-3 ABC-Glasservice B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke al buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
20-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 45,00,-.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat ABC-Glasservice B.V. heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 21 Betaling bedrijven
21-1 Betalingen door bedrijven dient te geschieden volgens de wettelijk vastgestelde betaaltermijn a’ 30 dagen na dagtekening factuur, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
21-2 ABC-Glasservice B.V. is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde wettelijke betaaltermijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1, 25% per dag te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
21-3 ABC-Glasservice B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke al buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 45,00,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat ABC-Glasservice B.V. heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud
22-1 Zolang ABC-Glasservice B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van ABC-Glasservice B.V.
22-2 ABC-Glasservice B.V.heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 23 Geschillen
23-1 Alle geschillen voortvloeiende uit tussen de partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van ABC-Glasservice B.V., indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.